ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ทั้งหมด 30 โปรแกรม

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

27 – 29 มิถุนายน 2562 7,997 02 – 04 กรกฎาคม 2562 6,996 04 – 06 กรกฎาคม 2562 7,997 11 – 13 กรกฎาคม 2562 7,997 16 – 18 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา 8,998 25 – 27 กรกฎาคม 2562 7,997 30 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 6,996 06 – 08 สิงหาคม 2562 6,996 08 – 10 สิงหาคม 2562 7,997 13 – 15 สิงหาคม 2562 6,996 20 – 22 สิงหาคม 2562 6,996 22 – 24 สิงหาคม 2562 7,997 29 – 31 สิงหาคม 2562 7,997
Egypt Air

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ต้าดต้าด
Code : HKCX028071

  HONGKONG | 17 เข้าชม
ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ไหว้ขอพร “เทพแชกง เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน ตื่นเต้นเร้าใจเดิน “สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก “ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ไฟลท์ขาไป MS960 BKK HKG 14 25 18 00 / ไฟลท์ขากลับ MS961 HKG BKK 20 50 22 40
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม
ช่วงวันเดินทาง

02 – 04 พฤษภาคม 2562 7,997 07 – 09 พฤษภาคม 2562 วันพระราชลบรมราชาภิเษก 7,997 09 – 11 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล 8,998 14 – 16 พฤษภาคม 2562 6,996 16 – 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา 7,997 21 – 23 พฤษภาคม 2562 6,996 30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 7,997 04 – 06 มิถุนายน 2562 6,996 11 – 13 มิถุนายน 2562 6,996 18 – 20 มิถุนายน 2562 6,996 20 – 22 มิถุนายน 2562 7,997 27 – 29 มิถุนายน 2562 7,997 02 – 04 กรกฎาคม 2562 6,996 04 – 06 กรกฎาคม 2562 7,997 11 – 13 กรกฎาคม 2562 7,997 16 – 18 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา 8,998 25 – 27 กรกฎาคม 2562 7,997 30 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 6,996 06 – 08 สิงหาคม 2562 6,996 08 – 10 สิงหาคม 2562 7,997 13 – 15 สิงหาคม 2562 6,996 20 – 22 สิงหาคม 2562 6,996 22 – 24 สิงหาคม 2562 7,997 29 – 31 สิงหาคม 2562 7,997
Egypt Air

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 ค
Code : HKCX08060

  HONGKONG | 35 เข้าชม

ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ไหว้ขอพร “เทพแชกง เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน

ตื่นเต้นเร้าใจเดิน “สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก  “ดิสนีย์แลนด์

เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

ปล ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500บาท/ท่าน/ทริป

ไฟลท์ขาไป   MS960  BKK HKG   14 25 18 00 / ไฟลท์ขากลับ  MS961  HKG BKK   20 50 22 40ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ไหว้ขอพร “เทพแชกง เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน

ตื่นเต้นเร้าใจเดิน “สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก  “ดิสนีย์แลนด์

เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

ปล ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500บาท/ท่าน/ทริป

ไฟลท์ขาไป   MS960  BKK HKG   14 25 18 00 / ไฟลท์ขากลับ  MS961  HKG BKK   20 50 22 40

เดินทาง : พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม
ช่วงวันเดินทาง

02 – 04 กรกฎาคม 2562 6,996 04 – 06 กรกฎาคม 2562 7,997 11 – 13 กรกฎาคม 2562 7,997 16 – 18 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา 8,998 25 – 27 กรกฎาคม 2562 7,997 30 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 6,996 06 – 08 สิงหาคม 2562 6,996 08 – 10 สิงหาคม 2562 7,997 13 – 15 สิงหาคม 2562 6,996 20 – 22 สิงหาคม 2562 6,996 22 – 24 สิงหาคม 2562 7,997 29 – 31 สิงหาคม 2562 7,997 03 – 05 กันยายน 2562 6,996 05 - 07 กันยายน 2562 7,997 12 – 14 กันยายน 2562 7,997 17 – 19 กันยายน 2562 6,996 19 – 21 กันยายน 2562 7,997 24 – 26 กันยายน 2562 6,996
Egypt Air

ทัวร์ฮ่องกง JUL SEPฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ ต๊าดต้าด
Code : HKCX088088

  HONGKONG | 10 เข้าชม
ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ไหว้ขอพร “เทพแชกง เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน ตื่นเต้นเร้าใจเดิน “สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก “ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ไฟลท์ขาไป MS960 BKK HKG 14 25 18 00 / ไฟลท์ขากลับ MS961 HKG BKK 20 50 22 40
เดินทาง : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน
ช่วงวันเดินทาง

10-12 ก.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 6,998 11-13 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 7,998 24-26 ก.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 6,998 25-27 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 7,998
Cathay Pacific
ช่วงวันเดินทาง

13 ก.ค. HX762 04.40-08.50 15 ก.ค. HX761 21.45-23.55 13-15 กรกฏาคม 7,997 15 ก.ค. HX762 04.40-08.50 17 ก.ค. HX761 21.45-23.55 15-17 กรกฏาคม วันหยุด อาสาฬบูชา 7,997 26 ก.ค. HX780 02.00-05.40 28 ก.ค. HX761 21.45-23.55 26-28 กรกฏาคม 7,997 27 ก.ค. HX780 02.00-05.40 29 ก.ค. HX765 18.00-20.00 27-29 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 12,997 สิงหาคม เที่ยวบิน วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 10 ส.ค. HX780 02.00-05.40 12 ส.ค. HX779 20.35-22.50 10-12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 12,997 ตุลาคม เที่ยวบิน วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 12 ต.ค. HX780 02.00-05.40 14 ต.ค. HX761 21.45-23.55 12-14 ตุลาคม วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 12,997
Hongkong
ช่วงวันเดินทาง

1-3 กรกฎาคม 62 6,996 5-7 กรกฎาคม 62 7,997 6-8 กรกฎาคม 62 7,997 12-14 กรกฎาคม 62 7,997 14-16 กรกฎาคม 62 7,997 15-17 กรกฎาคม 62 7,997 16-18 กรกฎาคม 62 7,997 20-22 กรกฎาคม 62 7,997 21-23 กรกฎาคม 62 6,996 26-28 กรกฎาคม 62 7,997 27-29 กรกฎาคม 62 8,998 28-30 กรกฎาคม 62 7,997 2-4 สิงหาคม 62 7,997 3-5 สิงหาคม 62 7,997 9-11 สิงหาคม 62 7,997 10-12 สิงหาคม 62 8,998 16-18 สิงหาคม 62 7,997 17-19 สิงหาคม 62 7,997
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

03 - 05 ก.ย. 62 (อัง-พฤ) 8,998 05 - 07 ก.ย. 62 (พฤ-ส) 9,999 12 - 14 ก.ย. 62 (พฤ-ส) 9,999 17 - 19 ก.ย. 62 (อัง-พฤ) 8,998 19 - 21 ก.ย. 62 (พฤ-ส) 9,999 24 - 26 ก.ย. 62 (อัง-พฤ) 8,998
Egypt Air
ช่วงวันเดินทาง

02 - 04 ก.ค. 62 (อัง-พฤ) 8,998 4 - 6 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 11 - 13 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 16 - 18 ก.ค. 62 (อาสาฬหบูชา) 9,999 25 - 27 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 (อัง-พฤ) 8,998 6 - 8 ส.ค. 62 (อัง-พฤ) 8,998 8 - 10 ส.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 13 - 15 ส.ค. 62 (อัง-พฤ) 8,998 20 - 22 ส.ค. 62 (อัง-พฤ) 8,998 22 - 24 ส.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999
Egypt Air
ช่วงวันเดินทาง

17-19 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 18-20 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 19-21 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 9,889 20-22 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 9,889 21-23 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 8,998 24-26 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 เดือน พฤษภาคม 2562 1-3 พ.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 16-18 พ.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 25-27 พ.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 9,889 6-8 มิ.ย. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 13-15 มิ.ย. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 เดือน กรกฎาคม 2562 4-6 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 11-13 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 18-20 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 25-27 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889
Cathay Pacific
ช่วงวันเดินทาง

01 - 03 ก.ค. 62 9,889 02 - 04 ก.ค. 62 9,889 04 - 06 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 05 - 07 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 06 - 08 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 07 - 09 ก.ค. 62(อา-อ) 10,801 08 - 10 ก.ค. 62 9,889 09 - 11 ก.ค. 62 9,889 10 - 12 ก.ค. 62 9,889 13 - 15 ก.ค. 62(ส-จ) 9,889 15 - 17 ก.ค. 62 9,889 16 - 18 ก.ค. 62 10,801 17 - 19 ก.ค. 62 9,889 18 - 20 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 19 - 21 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 20 - 22 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 21 - 23 ก.ค. 62(อา-อ) 10,801 22 – 24 ก.ค. 62 9,889 23 – 25 ก.ค. 62 9,889 24 - 26 ก.ค. 62 9,889 25 - 27 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 26 - 28 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 29 - 31 ก.ค. 62 9,889 30ก.ค.-01ส.ค. 62 9,889 31ก.ค.-02ส.ค. 62 9,889
AIR MACAU
ช่วงวันเดินทาง

01 - 03 ก.ค. 62 9,889 02 - 04 ก.ค. 62 9,889 04 - 06 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 05 - 07 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 06 - 08 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 07 - 09 ก.ค. 62(อา-อ) 10,801 08 - 10 ก.ค. 62 9,889 09 - 11 ก.ค. 62 9,889 10 - 12 ก.ค. 62 9,889 13 - 15 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 15 - 17 ก.ค. 62 9,889 16 - 18 ก.ค. 62 10,801 17 - 19 ก.ค. 62 9,889 18 - 20 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 19 - 21 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 20 - 22 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 21 - 23 ก.ค. 62(อา-อ) 10,801 22 – 24 ก.ค. 62 9,889 23 – 25 ก.ค. 62 9,889 24 - 26 ก.ค. 62 9,889 25 - 27 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 26 - 28 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 29 - 31 ก.ค. 62 9,889 30ก.ค.-01ส.ค. 62 9,889 31ก.ค.-02ส.ค. 62 9,889
AIR MACAU
ช่วงวันเดินทาง

02 – 04 สิงหาคม 2562 10,999 03 – 05 สิงหาคม 2562 9,999 08 – 10 สิงหาคม 2562 9,999 09 – 11 สิงหาคม 2562 10,999 10 – 12 สิงหาคม 2562 11,999 15 – 17 สิงหาคม 2562 9,999 16 – 18 สิงหาคม 2562 10,999 17 – 19 สิงหาคม 2562 9,999 23 – 25 สิงหาคม 2562 10,999 24 – 26 สิงหาคม 2562 9,999
EMIRATE AIRLINE
ช่วงวันเดินทาง

02-05 พฤษภาคม 02MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 05MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 10-13 พฤษภาคม 10MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 13MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 16-19 พฤษภาคม 16MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 19MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 23-26 พฤษภาคม 23MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 26MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 25-28 พฤษภาคม 25MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 28MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 30MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 02JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 31MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 03JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 เดือน มิถุนายน 2562 06-09 มิถุนายน 06JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 13-16 มิถุนายน 13JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 15-18 มิถุนายน 15JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 20-23 มิถุนายน 20JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 22-25 มิถุนายน 22JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 27-30 มิถุนายน 27JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 เดือน กรกฎาคม 2562 04-07 กรกฎาคม 04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 06-09 กรกฎาคม 06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 11-14 กรกฎาคม 11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 13-16 กรกฎาคม 13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14-17 กรกฎาคม 14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 27-30 กรกฎาคม 27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 เดือน สิงหาคม 2562 10-13 สิงหาคม 10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 17-20 สิงหาคม 17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 22-25 สิงหาคม 22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 23-26 สิงหาคม 23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 24-27 สิงหาคม 24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 เดือน กันยายน 2562 05-08 กันยายน 05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 07-10 กันยายน 07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12-15 กันยายน 12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 13-16 กันยายน 13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 19-22 กันยายน 19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 21-24 กันยายน 21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

01 - 03 ก.ย.62(อา-อ) 10,901 02 - 04 ก.ย.62 9,999 04 - 06 ก.ย.62 9,999 05 - 07 ก.ย.62(พฤ-ส) 10,901 07 - 09 ก.ย.62(ส-จ) 11,911 08 - 10 ก.ย.62(อา-อ) 10,901 09 - 11 ก.ย.62 9,999 11 - 13 ก.ย.62 9,999 12 - 14 ก.ย.62(พฤ-ส) 10,901 14 - 16 ก.ย.62(ส-จ) 11,911 15 - 17 ก.ย.62(อา-อ) 10,901 16 - 18 ก.ย.62 9,999 17 - 19 ก.ย.62 9,999 18 - 20 ก.ย.62 9,999 19 - 21 ก.ย.62(พฤ-ส) 10,901 21 - 23 ก.ย.62(ส-จ) 11,911 22 - 24 ก.ย.62(อา-อ) 10,901 23 - 25 ก.ย.62 9,999 25 - 27 ก.ย.62 9,999 26 - 28 ก.ย.62(พฤ-ส) 10,901 28 - 30 ก.ย.62(ส-จ) 11,911 29 ก.ย. – 1 ตุลาคม 62(อา-อ) 10,901
EMIRATE AIRLINE
ช่วงวันเดินทาง

01 - 03 ส.ค.62(พฤ-ส) 10,901 02 - 04 ส.ค.62 (ศ-อา) 11,911 03 - 05 ส.ค.62(ส-จ) 11,911 04 - 06 ส.ค.62(อา-อ) 10,901 05 - 07 ส.ค.62 9,999 07 - 09 ส.ค.62 9,999 08 - 10 ส.ค.62(พฤ-ส) 10,901 09 - 11 ส.ค.62(ศ-อา) 11,911 11 - 13 ส.ค.62 วันแม่แห่งชาติ 11,911 12 – 14 ส.ค.62 วันแม่แห่งชาติ 10,901 14 - 16 ส.ค.62 9,999 15 - 17 ส.ค.62(พฤ-ส) 10,901 18 - 20 ส.ค.62(อา-อ) 10,901 19 - 21 ส.ค.62 9,999 21 - 23 ส.ค.62 9,999 22 - 24 ส.ค.62(พฤ-ส) 10,901 25 - 27 ส.ค.62(อา-อ) 10,901 26 - 28 ส.ค.62 9,999 27 - 29 ส.ค.62 9,999 28 - 30 ส.ค.62 9,999 29 - 31 ส.ค.62(พฤ-ส) 10,901
EMIRATE AIRLINE
ช่วงวันเดินทาง

01 - 03 ก.ค.62 9,999 02 - 04 ก.ค.62 9,999 03 - 05 ก.ค.62 9,999 04 - 06 ก.ค.62 (พฤ-ส) 10,901 05 - 07 ก.ค.62 (ศ-อา) 11,911 06 - 08 ก.ค.62 (ส-จ) 11,911 07 - 09 ก.ค.62 (อา-อ) 10,901 08 - 10 ก.ค.62 9,999 09 - 11 ก.ค.62 9,999 10 - 12 ก.ค.62 9,999 11 - 13 ก.ค.62 (พฤ-ส) 10,901 12 - 14 ก.ค.62 (ศ-อา) 11,911 13 - 15 ก.ค.62 (ส-จ) 11,911 14 - 16 ก.ค.62 (อา-อ) 10,901 15 - 17 ก.ค.62 วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา 11,911 16 - 18 ก.ค.62 วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา 11,911 17 - 19 ก.ค.62 วันเข้าพรรษา 10,901 18 - 20 ก.ค.62 (พฤ-ส) 10,901 19 - 21 ก.ค.62(ศ-อา) 11,911 20- 22 ก.ค.62(ส-จ) 11,911 21 - 23 ก.ค.62(อา-อ) 10,901 22 - 24 ก.ค.62 9,999 23 - 25 ก.ค.62 9,999 25 - 27 ก.ค.62(พฤ-ส) 10,901 28 - 30 ก.ค.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 11,911 29 - 31 ก.ค.62 วันหยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 10,901 30 ก.ค.-01 ส.ค. 62 9,999
EMIRATE AIRLINE
ช่วงวันเดินทาง

13 - 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา) 10,901 27 - 30 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 10,901 10 - 13 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 10,901
Egypt Air
ช่วงวันเดินทาง

07 - 09 มีนาคม 11,900 14 - 16 มีนาคม 11,900 21 - 23 มีนาคม 11,900 28 - 30 มีนาคม 11,900 MS960 BKKHKG 14.25-18.00 MS961 HKGBKK 20.50-22.40 เดือน พฤษภาคม 2562 02-04 พฤษภาคม 11,989 16-18 พฤษภาคม 11,989 เดือน มิถุนายน 2562 06-08 มิถุนายน 11,989 13-15 มิถุนายน 11,989 เดือน กรกฎาคม 2562 11-13 กรกฎาคม 12,989 25-27 กรกฎาคม 12,989 เดือน สิงหาคม 2562 08-10 สิงหาคม 12,989 22-24 สิงหาคม 12,989 เดือน กันยายน 2562 05-07 กันยายน 13,989 19-21 กันยายน 13,989 เดือน ตุลาคม 2562 15-17 ตุลาคม 13,989 24-26 ตุลาคม 13,989
Egypt Air
ช่วงวันเดินทาง

4-6 กรกฎาคม 62 11,888 7-9 กรกฎาคม 62 11,888 11-13 กรกฎาคม 62 11,888 18-20 กรกฎาคม 62 11,888 28-30 กรกฎาคม 62 13,888 8-10 สิงหาคม 62 11,888 18-20 สิงหาคม 62 11,888 22-24 สิงหาคม 62 9,888 25-27 สิงหาคม 62 11,888 29-31 สิงหาคม 62 10,888 13-15 ตุลาคม 62 11,888 8-10 ธันวาคม 62 13,888 30ธันวาคม-1มกราคม 63 15,888 31ธันวาคม-2มกราคม 63 15,888
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

02 - 05 มีนาคม 11,111 09 - 12 มีนาคม 11,111 16 - 19 มีนาคม 11,111 23 - 26 มีนาคม 11,111 MS960 BKKHKG 14.25-18.00 MS961 HKGBKK 20.50-22.40 เดือน พฤษภาคม 2562 11-14 พฤษภาคม 11,989 18-21 พฤษภาคม 12,989 25-28 พฤษภาคม 11,989 เดือน มิถุนายน 2562 01-04 มิถุนายน 11,989 15-18 มิถุนายน 11,989 22-25 มิถุนายน 11,989 เดือน กรกฎาคม 2562 06-09 กรกฎาคม 11,989 13-16 กรกฎาคม 12,989 20-23 กรกฎาคม 11,989 27-30 กรกฎาคม 11,989 เดือน สิงหาคม 2562 03-06 สิงหาคม 11,989 10-13 สิงหาคม 12,989 17-20 สิงหาคม 11,989 24-27 สิงหาคม 11,989 31 ส.ค.- 03 ก.ย. 11,989 เดือน กันยายน 2562 07-10 กันยายน 11,989 14-17 กันยายน 11,989 21-24 กันยายน 11,989 เดือน ตุลาคม 2562 12-15 ตุลาคม 12,989 19-22 ตุลาคม 11,989
Egypt Air
ช่วงวันเดินทาง

11-13 ก.ค. 62 11JUL HX780 BKKHKG 03.35-08.05 13JUL HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1 11,999 20-22 ก.ค. 62 20JUL HX762 BKKHKG 04.40-08.50 22JUL HX761 HKGBKK 21.45-23.55 11,999 เดือน สิงหาคม 2562 1-3 ส.ค. 62 01AUG HX762 BKKHKG 04.15-08.20 04AUG HX767 HKGBKK 02.00-04.00 11,999 23-25 ส.ค. 62 23AUG HX762 BKKHKG 04.40-09.00 25AUG HX761 HKGBKK 21.45-23.55 11,999
Hongkong
ช่วงวันเดินทาง

6-9 มิ.ย. 62 HX780 06JUN BKKHKG HK21 0200 0540 HX761 09JUN HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 13-16 มิ.ย. 62 HX780 13JUN BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 16JUN HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 20-23 มิ.ย. 62 HX780 20JUN BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 23JUN HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 27-30 มิ.ย. 62 HX780 27JUN BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 30JUN HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 เดือน กรกฎาคม 2562 4-7 ก.ค. 62 HX780 04JUL BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 07JUL HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 6-9 ก.ค. 62 HX762 06JUL BKKHKG HK21 0440 0850 HX761 09JUL HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 11-14 ก.ค. 62 HX780 11JUL BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 14JUL HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 18-21 ก.ค. 62 HX780 18JUL BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 21JUL HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 เดือน สิงหาคม 2562 1-4 ส.ค. 62 HX780 01AUG BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 04AUG HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 8-11 ส.ค. 62 HX780 08AUG BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 11AUG HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 15-18 ส.ค. 62 HX780 15AUG BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 18AUG HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 22-25 ส.ค. 62 HX762 22AUG BKKHKG HK21 0415 0820 HX761 25AUG HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 29 ส.ค.-1ก.ย.62 HX780 29AUG BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 01SEP HKGBKK HK21 2145 2355 13,900 เดือน กันยายน 2562 5-8 ก.ย. 62 HX780 05SEP BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 08SEP HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 12-15 ก.ย. 62 HX780 12SEP BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 15SEP HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 19-22 ก.ย. 62 HX780 19SEP BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 22SEP HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 22-25 ก.ย. 62 HX780 22SEP BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 25SEP HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 26-29 ก.ย. 62 HX780 26SEP BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 29SEP HKGBKK HK21 2145 2355 12,900 เดือน ตุลาคม 2562 11-14 ต.ค. 62 HX762 11OCT BKKHKG HK21 0440 0900 HX761 14OCT HKGBKK HK21 2145 2355 15,900 17-20 ต.ค. 62 HX780 17OCT BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 20OCT HKGBKK HK21 2145 2355 14,900 18-21 ต.ค. 62 HX762 18OCT BKKHKG HK21 0440 0900 HX761 21OCT HKGBKK HK21 2145 2355 14,900 19-22 ต.ค. 62 HX762 19OCT BKKHKG HK21 0440 0850 HX761 22OCT HKGBKK HK21 2145 2355 14,900 24-27 ต.ค. 62 HX780 24OCT BKKHKG HK21 0335 0805 HX761 27OCT HKGBKK HK21 2350 0220+1 13,900 25-28 ต.ค. 62 HX762 25OCT BKKHKG HK21 0440 0900 HX761 28OCT HKGBKK HK21 2350 0220+1 13,900 26-29 ต.ค. 62 HX762 26OCT BKKHKG HK21 0440 0850 HX761 29OCT HKGBKK HK21 2350 0220+1 13,900
Hongkong
ช่วงวันเดินทาง

03 – 05 พฤษภาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 17 – 19 พฤษภาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 07 – 09 มิถุนายน 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 21 – 23 มิถุนายน 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 05 – 07 กรกฎาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 14 – 16 กรกฎาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 26 – 28 กรกฎาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 02 – 04 สิงหาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 16 – 18 สิงหาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 06 – 08 กันยายน 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 20 – 22 กันยายน 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 17,999 18 – 20 ตุลาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (21.45-23.55) 18,999 25 – 27 ตุลาคม 2562 ขาไป HX768 (08.25-12.10) ขากลับ HX761 (23.50-02.20) 18,999
Hongkong
ช่วงวันเดินทาง

15-17 มีนาคม 62 21-23 มีนาคม 62 28-30 มีนาคม 62 เดือน เมษายน 2562 10-12 เม.ย. 62 11-13 เม.ย. 62 12-14 เม.ย. 62 14-16 เม.ย. 62 15-17 เม.ย. 62 18-20 เม.ย. 62 เดือน พฤษภาคม 2562 4-6 พ.ค. 62 23-25 พ.ค. 62 24-26 พ.ค. 62 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
China Airline

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ